@taskord மூலம் சொல்வது தான் சுலபமாக உள்ளது! இவ்வாறு சொல்வது பிடிக்கவில்லை என்றால் நான் சொல்லாமல் விடுகிறேன்.

Go back to task